Doel van dit onderzoek

We onderzoeken de kwaliteiten en werkwijzen van professionals in wijkteams, en de bevordering daarvan in teams en initiële opleidingen. Die kwaliteiten en werkwijzen zijn nodig voor een betekenisvolle ontmoeting en succesvolle verbindingen met ouders en jongeren die nog moeilijk worden bereikt. Ze zijn daarnaast nodig voor het versterken van de pedagogische civil society rondom deze ouders en jongeren.

Resultaten van dit onderzoek

Projectleiders, onderzoekers en praktijkpartners brengen je in 10 minuten op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek:

 

Onderzoeksvragen

Ons onderzoek valt uiteen in twee onderzoeksvragen:

Deelvraag 1: welke kwaliteiten en werkwijzen hebben professionals in wijkteams nodig voor betekenisvolle ontmoeting en samenwerking?
Welke kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitudes) zijn nodig en welke werkwijzen (van teams) zijn geschikt voor professionals in wijkteams om tot betekenisvolle ontmoetingOntmoeting vatten we op als een contact waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staat en dat gericht is op wederzijds begrip (bijv. Buber, 2010). Het delen van emoties draagt daarbij in belangrijke mate bij aan het ontstaan van begrip en perspectief nemen (Postmes et al., 2014). We kunnen deze ook betekenisvolle ontmoeting noemen (zoals geïntroduceerd door Rogers, of zoals beschreven in de zorgethiek door Tronto, 1993). [In het eerste deelproject wordt dit concept nader uitgewerkt].
en samenwerking te komen met (meer of minder formeel georganiseerde) groepen van ouders en jongeren die zij nog moeilijk bereiken en om, ook in samenwerking met leerkrachten, de pedagogische civil society te versterken?

Daarnaast richten we ons op de kennis, vaardigheden, attitudes en werkwijzen (in teams) die nodig zijn voor ‘werken in de wijk’. ‘Werken in de wijk’ is gericht op samenwerking met en ondersteuning van meer en minder formeel georganiseerde groepen van ouders en jongeren, mede ten behoeve van de ondersteuning en versterking van een pedagogische civil society. Groepen van ouders en jongeren met een migratieachtergrond of lage SES kunnen daarbij ook mogelijkheden bieden om ontmoetingen met moeilijk bereikbare jongeren en ouders te realiseren.

Deelvraag 2: hoe bevorderen en verankeren we deze kwaliteiten in  systemen van lerend werken en initiële opleidingen?
Over de kwaliteiten die professionals nodig hebben voor diversiteitsensitief werken in individuele contacten is intussen veel bekend en er zijn ook veel mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, vooral trainingen, beschikbaar, al zijn deze nog niet goed ingebed (zie Bellaart & May, 2017). We richten ons daarom op de verankering van aandacht voor werken in de wijk in systemen van lerend werken en in initiële hbo- en wo-opleidingen.

We willen in samenwerking met professionals van wijkteams en welzijnsinstellingen, jongeren en ouders, interactieve en ook digitale (onderwijs)materialen ontwikkelen. Die materialen gebruiken we om de ontmoeting met en tussen groepen van jongeren en ouders te bevorderen.

Aanpak

Het project bestaat uit drie deelprojecten.

  1. Vergroting van inzicht in kwaliteiten en werkwijzen van professionals om betekenisvolle ontmoetingen met diverse groepen te realiseren.
  2. Ontwikkeling van werkvormen en daarvoor in te zetten interactieve, digitale onderwijsmaterialen, die gebruikt kunnen worden in systemen van lerend werken en initiële opleidingen.
  3. Evaluatie van gebruik van werkvormen en materialen door het in kaart brengen van de ervaringen van gebruikers.

Het gaat om ontwikkelingsgericht actieonderzoek: we leveren ‘sociaal robuuste’ kennis op – kennis die in het veld (h)erkend wordt. Het onderzoek vindt daartoe in alle fasen plaats in samenspraak met professionals. Ook ouders, jongeren, sleutelfiguren en grassroot organisaties, evenals studenten in de opleidingen worden nauw betrokken bij de kennisvergaring, ontwikkeling van werkwijzen/materialen en evaluatie daarvan.

Het project levert gaande het proces van gezamenlijke inventarisatie en ontwikkeling producten op, zoals (korte) teksten met resultaten van de conceptuele studie of (analyse van) verslagen van bijeenkomsten, die aan het veld teruggegeven worden en waar weer feedback op wordt gegeven. Zo zorgen we voor wederkerigheid.

Verder vinden de drie deelprojecten ook niet (geheel) volgtijdelijk plaats. In project 1, met het accent op gezamenlijke inventarisatie, zullen al kwaliteiten/werkwijzen opdoemen waarover veel consensus is, waardoor al snel coproductie van werkvormen en materialen kan beginnen, gevolgd door evaluatie en feedback van betrokkenen.

Gelijke kansen in jeugdgezondheid

Hoe kunnen we opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen van jongeren voorkomen?
Lees meer

Stress Less

Kan met laagdrempelige interventies, gericht op een probleem waar alle leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen de onderwijs-jeugdzorg verbinding worden versterkt?
Lees meer

Aanvullend onderwijs

Hoe ziet het buitenschools leren in Nederland eruit en welke invloed heeft het op ontwikkelingskansen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden?
Lees meer

Sociale cohesie in de klas

Hoe kun je sociale cohesie versterken in een klas met veel diversiteit in sociaal en cultureel-etnische achtergronden?
Lees meer