Doel van dit onderzoek

Jongeren met achterstand, maatschappelijk of in gezondheid, kunnen in een negatieve spiraal komen waarin problemen elkaar versterken. Dit deelproject levert kennis op over verklarende mechanismen achter deze negatieve spiraal. Deze kennis helpt bij de (door)ontwikkeling en verbetering van preventieve interventies om opeenstapeling van problematiek bij jongeren (12-18 jaar) te reduceren.

Resultaten van dit onderzoek

Projectleiders, onderzoekers en praktijkpartners brengen je in 10 minuten op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek:


Onderzoeksvragen

De centrale vraag van dit project: wat zijn onderliggende mechanismen van opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen (A) en wat zijn (potentieel) effectieve preventieve interventies om opeenstapeling te reduceren (B) 

Deel A. Opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen

Het eerste deel focust op verschillende soorten opeenstapelingen van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen bij jongeren. En op de manier waarop dat samenhangt met hun maatschappelijke participatie.

 • In hoeverre spelen ingrijpende levensgebeurtenissen en transitiefases een rol bij het ontstaan en verloop van deze opeenstapelingen?
 • Welke rol spelen de sociale netwerken van jongeren in de opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen?
 • Welke transgenerationele voorspellers/factoren spelen een rol bij opeenstapeling?
 • Welke individuele kenmerken van de adolescent spelen een mediërende rol bij de transgenerationele en socialefactoren die invloed hebben op opeenstapeling?

Deel B. Mogelijkheden voor JGZ interventies voor adolescenten

In deze fase willen we achterhalen wat jongeren ervan weerhoudt om opeenstapeling van ongezond gedrag te veranderen. En we onderzoeken hoe deze problematiek aansluit bij de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg en partners in het sociale domein. Belangrijke vragen zijn:

 • Wat zijn de wensen en ervaringen van jongeren? (Hoe zien zij de rol van de JGZ en partners in het sociale domein in deze thematiek/problematiek?)
 • Hoe denken jongeren over bruikbaarheid van (mogelijke) preventieve strategieën, en welke bevorderende en belemmerende factoren zien zij daarbij?
 • Wat zijn de taxaties van JGZ-medewerkers over wat er mogelijk is in de huidige praktijk van de JGZ?
 • Wat is er bekend over verder mogelijke interventies?
 • In hoeverre komen de opeenstapelingen van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen   aan bod in het adolescentencontactmoment?
 • Welke interventies hebben de deelprojectpartners beschikbaar die aansluiten bij deze problematiek en bij de setting van de transformatie van de jeugdhulp (vanwege Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid)?
 • Hoe zien deze partners de aansluiting bij beschikbare interventies van partners in het sociale domein?

Aanpak

De onderzoeksvragen zullen worden beantwoord in drie werkpakketten (WPs):

WP1 Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van mechanismen (hoofdvraag A)
WP2 Wensen en ervaringen van jongeren en van professionals (hoofdvraag B, 1e deel)
WP3 Inventarisatie van wat er kan met interventies *hoofdvraag B, 2e deel)

Er wordt in het project gebruik gemaakt van een mixed-methods design, waarin literatuurstudie, werkconferenties, observaties, focusgroepen, interviews, kwantitatieve analyses opgenomen zijn. De JGZ praktijk wordt gedurende het hele project betrokken, geconsulteerd en geïnformeerd; zoveel mogelijk via bestaande kanalen van het NCJ en de andere deelprojectpartners. De kans op toepasbaarheid van de verkregen kennis in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg en het bredere zorgveld wordt daarmee maximaal.

Stress Less

Kan met laagdrempelige interventies, gericht op een probleem waar alle leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen de onderwijs-jeugdzorg verbinding worden versterkt?
Lees meer

De kracht van ontmoeting

Hoe zorgen we voor betekenisvolle ontmoeting en samenwerking tussen wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders?
Lees meer

Aanvullend onderwijs

Hoe ziet het buitenschools leren in Nederland eruit en welke invloed heeft het op ontwikkelingskansen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden?
Lees meer

Sociale cohesie in de klas

Hoe kun je sociale cohesie versterken in een klas met veel diversiteit in sociaal en cultureel-etnische achtergronden?
Lees meer